ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Uvrstite svoje ime u listu odgovornih privrednih subjekata koji brinu o životnoj sredini. Usaglasite svoje poslovanje sa sve kompleksnijim izazovima koji nameću domaća i strana konkurencija kao i zakonski propisi Evropske unije i Republike Srbije.

Politika zaštite životne sredine uspešnih i ekološki odgovornih firmi bazira se na opšte prihvaćenim i priznatim načelima koji su relevantni u procesu planiranja upravljanja otpadom:

 • Principu prevencije;
 • Principu predostrožnosti;
 • Principu ″Zagađivač plaća″;
 • Principu blizine;
 • Principu hijerarhije upravaljanja otpadom;

Primenjujući navedene principe u zaštiti životne sredine i upravljanju otpadom, možete ostvariti i ekonomsku dobit koja se manifestuje u smanjenju troškova skladištenja, rukovanja, transporta, tretmana i konačnog odlaganja otpadnih materijala.

Svakim danom sve više preduzeća uviđa da postoji veliki broj povoljnosti koje nastaju usled ekološki odgovornog poslovanja. Neke od tih povoljnosti su uštede na troškovima, otpad koji može biti izvor prihoda i konkurentna prednost, jer sve više klijenata radije bira poslovanje sa firmama koje brinu o životnoj sredini. Izdvajanjem Vaše firme kao ekološki odgovorne firme privući ćete nove klijente, i mogu Vam se otvoriti nova tržišta.

U firmama koje su svoje poslovanje okrenule ka ekološkom poslovanju zainteresovanost radnika je veća, a i podiže se njihova svest o važnosti takvog poslovanja jer ono donosi prihod kompaniji i vodi ka prepoznatljivosti firme kao ekološki svesne.

Nudimo kompletnu uslugu upravljanja otpadom u skladu sa Vašim potrebama, prema dinamici koja Vama odgovara, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina. Kroz saradnju sa klijentima delujemo na prevenciju nastanka otpada u proizvodnom procesu, kao i ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada i pomažemo u procesu selekcije i izdvajanja sekundarnih sirovina iz otpada.

 

KONSALTING
 • Izrada plana upravljanja otpadom u skladu sa članom 15. Zakona o upravljanju otpadom;
 • Predlog organizacije sprovođenja Plana;
 • Ažuriranje Plana u toku prve godine;
 • Klasifikaciju i razvrstavanje otpada;
 • Izrada primera dnevne evidencije;
 • Izrada primera godišnjih izveštaja u skladu sa Pravilnikom;
 • Usklađivanje poverenog segmenta poslovanja sa procedurama standarda kvaliteta, zaštite životne sredine i ostalim;
 • Usklađivanje  upravljanja  otpadom  sa  procedurama  koje  regulišu  akta  bezbednosti  i  zdravlja  na radu;
 • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom;
 • Priprema dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC)-izrada kompletne dokumentacije sa zahtevom;
 • Plan mera za efikasno korišćenje energije za dobijanje integrisane dozvole o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC);
 • Izrada politike prevencije udesa;
 • Izrada izveštaja o bezbednosti;
 • Izrada plana zaštite od udesa;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju gradskih deponija, komunalnog čvrstog otpada.
EDUKACIJA
 • Obuka lica zaduzenog za upravljanje otpadom;
 • Obuku  zaposlenih  kod  klijenta  za  upravljanje  otpadom,  u  tri  nivoa  obučavanja  (nivo  nastanka otpada, nivo upravljanja i nivo menadžmenta);
 • Konsultacije u izboru dobavljača usluga u segmentu upravljanja otpadom;
 • Izrada procedure za praćenje tokova otpada sa primerima dokumenata;
 • Predlog mera za smanjenje nastajanja i bolje iskorišćenje otpada;
 • Prisustvo konsultanta svakom najavljenom inspekcijskom nadzoru.
TEHNIČKA POMOĆ
 • Kontrola izrade i izrada propisane dokumentacije i ažurno vođenje i izveštavanje;
 • Praćenje tokova otpada i obezbeđenje zakonitog postupanja, a u interesu klijenta;
 • Auditi – kontrola sprovođenja plana upravljanja otpadom;
 • Preporuke oko uzorkovanja otpada, otpadne vode i opasnog otpada;
 • Koordinacija  rada  sa  menadžerom  kvaliteta  i  ekologije  ili  licem  kojem  su  navedeni  poslovi delegirani, kao i usklađivanje ovog segmenta poslovanja sa segmentom bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Konsalting u izradi i izrada planskih dokumenata u skladu sa zakonima i propisima koji regulišu ovu oblast;
 • Prisustvo konsultanta po zahtevu klijenta;
 • Telefonske konsultacije prema potrebama klijenta;
 • Prisustvo prilikom najavljenog inspekcijskog nadzora po zahtevu klijenta.