BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU (BZR)

Dokumentacija, uslovi i obaveze koje za svakog poslodavca propisuje Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (BZR) nisu ni male, ni jednostavne za izradu, sistematizaciju i sprovođenje. Zbog toga sve poslove oko izrade akata i vođenja poslova BZR prepustite nama. Nudimo vam najpovoljnije uslove uz besplatne konsultacije i konstantnu podršku i pomoć.

Kontaktirajte nas i dobićete najbolju uslugu po najpovoljnijoj ceni. U naše usluge spadaju:

 • Izrada akta o proceni rizika
 • Obuka zaposlenih za poslove BZR
 • Testiranje osposobljenosti zaposlenih za poslove BZR
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
 • Vođenje poslova BZR
 • Koordinator BZR na gradilištu

IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA

Akt o proceni rizika za sva radna mesta je obavezan dokument za sve preduzetnike i pravna lica. Njime se uređuje upravljanje rizicima u preduzeću odnos kod poslodavca, po tačno utvrđenoj proceduri i metodama.

Za kvalitetno urađen akt o proceni rizika potrebno je dobro poznavanje stručne materije, procesa rada za svako radno mesto, rizika, opasnosti i šteta do kojih može doći na pojedinom radnom mestu.

Akt o proceni rizika donosi se u cilju preduzimanja odgovarajućih mera da ne dođe do realizacije rizika odnosno u cilju preduzimanja utvrđenih mera i metoda ako do štete ipak dođe.

OBUKA ZAPOSLENIH ZA POSLOVE BZR

Svaki poslodavca je obavezan da prilikom zapošljavanja novog radnika ili raspoređivanja radnika na drugo radno mesto sprovede mere osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. Ovu obavezu poslodavac ima i kada uvodi novine u svom poslovanje a tiču se novih tehnologija i procesa rada. Obuka zaposlenih sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela.

Teorijski deo obuke za poslove BZR podrazumeva izradu plana i programa osposobljavanja, dok praktični deo podrazumeva edukaciju zaposlenih o sprovođenju mera BZR i načinu postupanja u rizičnim situacijama.

TESTIRANJE ZAPOSLENIH

Testiranje zaposlenih podrazumeva izradu testova iz oblasti BZR i proveru znanja odnosno osposobljenosti radnika za samostalan i bezbedan rad na radnim mestima na kojima su raspoređeni. Obavlja se pismenim ili usmenim putem te se na osnovu pokazanog znanja izdaje odgovarajuća potvrda. Ukoliko radnik pokaže nedovoljno znanje iz ove oblasti, testiranje, odnosno obuka se moraju ponoviti.

IZRADA ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA

Elaborat o uređenju gradilišta je dokument koji se predaje Inspekciji rada nadležnoj prema mestu gde se gradilište nalazi uz prijavu početka radova. Ovaj dokument treba da sadrži šematski prikaz gradilišta, opis izvođenja radova i mere bezbednosti i zaštite na radu.

Šematski prikaz gradilišta je detaljan prikaz lokacije gradilišta sa opisom svega šta se u njemu trenutno nalazi, gde se prostire i šta ga ograničava. Sadrži različite podatke od dužine, položaja, lokacije radnih i pomoćnih prostorija, skladištenje materijala i opasnih materija do opisa zatečene situacije na gradilištu i drugo. Takođe, mora uključivati i detaljan opis izvođenja radova, popis alata i mehanizacije, kao i posebnih odnosno opasnih materijala koji se koristi u izgradnji. Mere bezbednosti i zaštite na radu u okviru elaborata o uređenju gradilišta moraju sadržati tačan opis mera bezbednosti koje se primenjuju prilikom izvođenja pojedinih radova, procenu rizika, spisak radnika i zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i izjave zaposlenih da su upoznati sa merama bezbednosti na radu.

VOĐENJE POSLOVA BZR

Vođenje svih poslova koji se tiču bezbednosti i zdravlja na radu možete poveriti našoj agenciji. Posedujemo sve potrebne dozvole i licence nadležnih organa a za vas smo pripremili posebne pogodnosti i popuste za dugoročnu saradnju. Potpisivanjem Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji sa našom agencijom dobijate:

 • izradu i vođenje kompletne dokumentacije iz oblasti BZR;
 • redovnu i sistematsku kontrolu svih segmenata koji se tiču BZR; radnih mesta, sredstava za rad, opasnih materijala, opreme za rad i ličnu zaštitu;
 • konstantu edukaciju i proveranje osposobljenosti zaposlenih iz oblasti BZR;
 • praćenje i sprovođenje svih novih propisa i normativa BZR;
 • uočavanje i rešavanja svih problema vezanih za poslove BZR;
 • najbolji odnos cene i kvaliteta za pružene usluge.

KOORDINATOR BZR NA GRADILIŠTU

Prema važećim zakonskim odredbama svako gradilište mora imati jednog ili više koordinatora za izvođenje radova na gradilištu. Koordinator gradilišta stara se o primeni načela BZR i njihovoj realizaciji u skladu sa tehničkim i organizacionim rešenjima planiranih radova. Takođe, procenjuje rokove potrebne za okončanje pojedinih radova ili celokupnog posla i stara se o primeni preventivnih mera propisanih zakonom. U domen poslova koordinatora gradilišta spadaju:

 • Predlaganje i pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata u skladu sa situacijom na gradilištu;
 • Prikupljanje podatka o nastalim promenama na gradilištu neophodnih da se izvrše izmene i dopune Plana preventivnih mera;
 • Organizacija, saradnja i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu;
 • Koordinacija svih aktivnosti koje se tiču sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
 • Staranje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
 • Staranje da se sve radne aktivnosti izvode pravilno;
 • Preduzimanje svih potrebnih mere za obezbeđivanje pristupa na gradilište samo licima koja imaju dozvolu za ulazak;
 • Obaveštavanje nadležne inspekcije rada u slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad

Kontaktirajte nas i informišite se o svim detaljima i uslovima saradnje sa našom agencijom. Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i informacije. Nudimo vam poštenu i odgovornu poslovnu saradnju na obostranu korist.