ZAŠTITA OD POŽARA (ZOP)

Zaštita od požara (ZOP) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posledica prouzrokovanih požarom.

Zakonom zaštite od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – dr. zakoni) i njegovom primenom više pažnje se posvećuje preventivnom delovanju i kao takav odnos posledično dovodi do smanjenja rizika od izbijanja požara, čuvanja života i zdravlja ljudi materijalnih dobara i životne sredine a i širenju svesti o važnosti njegovog primenjivanja. Prevencija zaštite od požara obezbeđuje se planiranjem i sprovođenjem preventivnih mera i radnji tako da se što efikasnije spreči izbijanje požara, a da se u slučaju izbijanja požara rizik po život i zdravlje ljudi i ugrožavanje materijalnih dobara kao i ugrožavanje životne sredine svede na najmanju moguću meru i požar ograniči na samom mestu izbijanja. Zaštita od požara se organizuje i neprekidno sprovodi na svim mestima i u svim objektima koji su izloženi opasnosti od požara.

Zakon o zaštiti od požara razvrstava subjekte u tri kategorije požarne ugroženosti i nalaže da moraju ispunjavati sledeće uslove:

1. izrada pravila zaštita od požara
2. izrada uputstva o postupanju u slučaju požara I eksplozije
3. Izrada plana evakuacije
4. izrada programa osnovne obuke zaposlenih shodno delatnosti firme sa pribavljanjem pozitivnog mišljenja uprave za vanredne situacije
5. sprovođenje osnovne obuke zaposlenih sa testiranjem
6. izrada požarnog opterećenja radnog prostora kod pravnog subjekta sa definisanjem potrebnog broja mobilne PP opreme kao I njihov raspored u random prostoru
7. koncipiranje odluke o imenovanju lica za sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara
8. angažovanje pravnog lica za obavljanje poslova preventivnog delovanja od izbijanja požara

Target Rescue d.o.o. poseduje odgovarajuća odobrenja za obavljanje poslova zaštite od požara (ZOP) od strane uprave za vanredne situacije i otvoreno prilazimo željama klijenata i pružamo navedene usluge.