22-22

TARGET RESCUE d.o.o.

Beograd- Zemun, Stevana Dubajića 58.

Preduzeće za konsalting menadžment i inženjering na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine.

TARGET RESCUE d.o.o. zapošljava visokoobrazovane kadrove, inženjerei zаštite nа rаdu, inženjere zаštite životne sredine, inženjere saobraćaja, mašinstva...


Dobijene licence:
Su od Uprаve zа bezbednost i zdrаvlje nа rаdu  Ministаrstvа rаdа i socijalne politike, Ministrstva unutrašnjih poslova Uprave za Vanredne situacije .

 

Naša delatnost je... 44-44

Bezbednost i zdravlje na radu:

 • Izrada Akta o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini;
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu;
 • Izrada programa obuke iz bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu za druga pravna lica;

 

Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad:

 • Osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad na osnovu Akta o proceni rizika;
 • Rukovaoca sredstvima unutrašnjeg transporta (viljuškar);
 • Rukovaoca dizalicama (građevinska, mostna, konzolna itd.);
 • Rukovaoca građevinskom mehanizacijom (utovarivač, bager, buldožer itd);
 • Rukovaoca mobilnom platformom;
 • Rukovaoca opremom sa tečnim naftnim gasom,
 • Rukovaoca sa motornom testerom,
 • Rukovaoca sa opasnim materijama,
 • Za poslove elektro i gasnog zavarivanja,
 • Za rad na visini.

 

Zaštita životne sredine:

 • Izrada studija o proceni uticaja projekta na žvotnu sredinu,
 • Merenje štetnih uticaja u životnoj i radnoj okolini i na radnom mestu (mikroklima, osvetlenje, buka),

 

Zaštita od požara:

 • Izrada plana zaštite od požara;
 • Izrada Pravila zaštite od požara sa Planom evakuacije i Uputstvom za postupanje u slučaju požara;
 • Izrada Programa osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara,
 • Obavljanje poslova iz čl. 24. Zakona o zaštiti od požara za druga pravna lica

 

 

Kontakt

TARGET RESCUE d.o.o.
Beograd- Zemun, 1127333-33

office@targetrescue.rs

+3811 (11) xxx-xxxx
+3811 (64) 160-5483

Addresa: Stevana Dubajića 58